สรุปผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

           ตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ในวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ประธานกรรมการฯ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม กรรมการ และนายคำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ สรุปผลการตรวจและประเมินฯ ดังนี้