สรุปผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

           ตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ในวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ประธานกรรมการฯ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม กรรมการ และนายคำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ สรุปผลการตรวจและประเมินฯ ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เริ่มดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีร่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและชี้แจงถึงความจำเป็นของการประกัน คุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมประชุม โดยอธิการบดีเป็นประธาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการ ศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

      การ ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรดำเนินการให้เป็นไปตามระบบซึ่งเหมาะสมกับ ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เวลานั้นเป็นช่วงที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำลังดำเนินการปรับเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับการเรียนการจัดการศึกษาของไทย

 
หนังสือเกี่ยวกับประกันคุณภาพ

 

 คู่มือฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

 Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2551  
 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  เรื่อง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย : สู่การตกผลึกทางปัญญา  สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย : สู่การตกผลึกทางปัญญา  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553  หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา  

 

  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553      
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

- เอกสารองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”

- คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รายงานการประเมินตนเอง

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๒

   
ปีการศึกษา ๒๕๕๒    
 

อาจารย์ทนงศักดิ์  ใจสบาย

อาจารย์ประจำ

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Joomla extensions by Siteground Hosting